[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

 

Wprowadzenie

 

Jesteście grupą ekologów pracującą dla Word Wildlife Fund (WWF), która ubiega się o pozyskanie środków finansowych od organizacji rządowej Government & Aid Agency (GAA) Funding na ratowanie zagrożonych gatunków zwierząt. Waszym zadaniem jest wystosowanie listu do tej organizacji z prośbą o przyznanie niezbędnych funduszy.

 

Zadanie

 

Zanim napiszecie list do tej organizacji, musicie wypełnić kilka zadań, pracując w grupach 3-4 osobowych. Oto co należy zrobić:

 
  • wybrać i utworzyć listę zagrożonych gatunków (burza mózgów), 
  • za pomocą Internetu wyszukać informacji dotyczących występowania, charakterystyki oraz przyczyn zagrożenia wybranego gatunku, 
  • opracować sposób ratowania tego gatunku, 
  • wykorzystując zebrane informacje, napisać list formalny do GAA z prośbą o przyznanie niezbędnych funduszy, podając właściwe uzasadnienie. Pamiętajcie o tym, że od doboru trafnych argumentów zależy, czy te fundusze zostaną Wam przyznane.
 

Zasoby

 

Skorzystaj z następujących linków:

 

http://www.panda.org

 

http://www.worldlife.org

 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Endangered_species

 

http://www.endangeredspecie.com

 

Możesz również użyć następujących wyszukiwarek internetowych:

 

http://www.google.pl

 

http://www.yahoo.com

 

Proces

  
  • Zostajesz przydzielony do zespołu złożonego z 3 – 4 uczniów zbierających informacje na temat zagrożonych gatunków. W grupie sporządzacie listę zagrożonych gatunków, a następnie dochodzicie do kompromisu i wybieracie jeden, nad którym chcecie pracować.
 
  • Korzystając z podanych stron internetowych, wyszukujecie informacje dotyczące danego gatunku, które będą wam potrzebne do przygotowania właściwych argumentów.
 
  • Piszecie w grupie formalny list do organizacji GAA, w którym zwracacie się z prośbą o przyznanie funduszy na ratowanie Waszego wybranego gatunku, podając uzasadnienie Waszego wyboru.
 

Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Przy ocenianiu pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:
 
 

 

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

 3 pkt

Wzorowe

4 pkt

 

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Duża

rozbieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii

Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie

Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru

 

 

 

 

 

 

1 - 4

Forma listu (układ listu, zwroty charakterystyczne dla listu formalnego)

Wypowiedź niespójna, niekonsekwentna. Brak wyodrębnienia graficznego głównych części  listu. Praca niezgodna z wymaganą formą.

Wypowiedź w dużej mierze niespójna, nielogiczna. Wyodrębnienie graficzne głównych części pracy. Wypowiedź częściowa zgodna z wymaganą formą

Wypowiedź częściowo spójna, harmonijna. Wyodrębnienie wszystkich części pracy, na ogół poprawnie dobrane zwroty formalne

Wypowiedź zgodna z wymaganą formą. Układ tekstu spójny i logiczny. Trafnie dobrane zwroty formalne

 

 

 

 

1 - 4

Poprawność gramatyczna, zasób słownictwa

Nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe, ubogie słownictwo

Ograniczony zakres struktur gramatycznych, podstawowe słownictwo, błędy językowe

Dosyć urozmaicone struktury gramatyczne, oraz słownictwo, nieliczne błędy językowe

Urozmaicone struktury gramatyczne, bogate słownictwo, sporadyczne błędy

 

 

 

 

1 - 4

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie

Doskonała współpraca całej grupy

 

 

 

1 - 4

 
 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

CELUJĄCA

16 - 15

BARDZO DOBRA

14 – 13

DOBRA

12 – 10

DOSTATECZNA

9 – 8

DOPUSZCZAJĄCA

7 – 6

NIEDOSTATECZNA

5 – 0

 
 

Zakończenie

 
 


Celem Waszego projektu  było wyszukanie informacji na temat zagrożonych gatunków, a następnie napisanie listu formalnego. Po wykonaniu tego zadania powinniście mieć świadomość złożoności i wagi problemu dotyczącego tych gatunków. Poszukiwanie zagrożonych gatunków dało Wam lepsze rozeznanie w świecie zwierząt, warunków, w jakich żyją oraz niebezpieczeństw, jakie na nie czyhają. Dowiedzieliście się również, w jaki sposób można im pomóc. Mamy nadzieję, że przygotowanie tego projektu pozwoliło Wam zapoznać się z nową angielską terminologią oraz że uwrażliwiło Was na omawianą problematykę.

Do góry