[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

WebQuest jest pojęciem wprowadzonym przez T. March i B. Dodge dla określenia angażującego uczniów działania nastawionego na dociekanie, badanie, w którym wykorzystywany jest Internet, i gdzie większość lub wszystkie informacje pochodzą z Internetu. Metoda ta opiera się na teorii konstruktywizmu i uczy poszukiwania, przetwarzania informacji, umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w zespole.

Rozwija u uczniów umiejętność myślenia problemowego, może być ćwiczeniem grupowym, ale też pełnić rolę zadania indywidualnego. Czas realizacji zadania zbudowanego w oparciu o tę metodę waha się od jednej godziny do ćwiczeń długoterminowych.

Zadanie zbudowane w oparciu o metodę WebQuest składa się z następujących części:
  1. Wprowadzenie – zapoznanie uczniów z tematyką zadania, zarysowanie „akcji”, podział na role (jeśli wymaga tego zadanie), określenie problemu.
  2. Zadanie – krótki opis rezultatu, jaki uczniowie mają osiągnąć.
  3. Proces – opis kolejnych kroków uczniów, zasady podziału ról i zadań.
  4. Zasoby – wykaz źródeł internetowych, ewentualnie wskazówki dotyczące gromadzenie i porządkowania informacji.
  5. Ewaluacja – kryteria oceny realizowanego zadania.
  6. Zakończenie – podsumowanie zadania, zachęta do refleksji nad zagadnieniem, którym zajmowali się uczniowie.
Istnieje około 11 rodzajów zadań stworzonych przez autorów metody, w oparciu o które można budować WebQuest.  Najczęściej wykorzystywane w klasie są: raport z badań, zestawienie, zadanie twórcze, budowanie porozumienia, zadanie analityczne.
 

WebQuesty realizowane na lekcjach języka angielskiego

WebQuesty realizowane na lekcjach języka łacińskiego

Do góry