[ UCZNIOWIE ]

logo LOVII

[ UCZNIOWIE ]

godło Polski
logo MEN
logo BIP
logo 50 lat

Wprowadzenie

 

Biologia i chemia to wasza pasja. Wasza wiedza na temat biologii i chemii jest już całkiem spora, czas dowiedzieć się czegoś o ludziach, którzy mają znaczny wkład w rozwój tych dwóch nauk.

 

Zostaliście poproszeni o przedstawienie w formie ustnej prezentacji sławnego biologa lub chemika. Wasze opracowanie przedstawicie przed całą grupą.

 

Zadanie

 

Zanim stworzycie leksykon, musicie wypełnić kilka zadań, pracując w parach. Oto co należy zrobić:

 • za pomocą Internetu wyszukać informacje dotyczące wylosowanej osoby,
 • wyselekcjonować informacje potrzebne do stworzenia prezentacji,
 • zastanowić się nad formą prezentacji.

Proces

 
 • Dobieracie się w pary, w których będziecie wyszukiwać  informacji na temat znanych osobistości z dziedziny biologii i chemii. 
 • Każda para losuje po jednym nazwisku sławnego biologa i chemika.
 • Korzystając z podanych stron internetowych, wyszukujecie informacje dotyczące danych osób, które będą wam potrzebne do przygotowania prezentacji. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 • W prezentacji powinny znajdować się odpowiedzi na następujące pytania:
  • Jakie były najważniejsze fakty z życia i pracy biologa/chemika?
  • Jakie było najważniejsze dzieło jego życia? Wytłumacz.
  • Czy została po nim myśl często cytowana? 
  • W jaki sposób jego osiągnięcie wpłynęło na rozwój tych nauk?
  • Jakie ciekawostki z życia uczonych możecie przytoczyć? Czy mieli oni ciekawe osobowości?
 • W parach przygotujcie 2-4 pytania dotyczące swojego biologa lub chemika, na które pozostałe grupy będą musiały odpowiedzieć po wysłuchaniu waszej prezentacji ustnej. 
 • Po zaprezentowaniu przygotowanego przez Was materiału, ustnie zadajecie grupie swoje pytania i uzyskujecie odpowiedzi. 
 

Zasoby

 

Możesz użyć następujących wyszukiwarek i stron internetowych:

 
 
 

Proponowana lista sławnych biologów i chemików:

Francis Crick/James Watson, Charles Darwin , Alexander Fleming, Alexander von Humboldt, Robert Koch, Luis Pasteur, Maria Skłodowska-Curie, George Cuvier, Albert Einstein, Niels Bohr, Kazimierz Funk, Amadeo Avogadro, Ludwik Hirszfeld.

Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Przy ocenianiu pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:

 

Minimalne
 1 pkt
Średnie
2 pkt
Dobre
3 pkt
Wzorowe
4 pkt

Pkt

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczne ich uporządkowanie)

Duża rozbieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełna prezentacja (1-2 elem.)

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak odpowiedzi na zasadnicze pytania (3 elem.)

Brakuje odpowiedzi na jedno, mniej ważne pytanie (4 elem.)

Wymienione wszystkie wymagane informacje, logicznie uporządkowane (5 elem.)

1 - 4

Ocena materiałów pomocnych przy prezentacji  (styl i forma prezentacji)

Forma prezentacji mało ciekawa, braki i uchybienia, brak rzetelnego przygotowania

Forma prezentacji poprawna, lecz dosyć schematyczna

Ciekawa forma prezentacji, dobry, przejrzysty styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób

Bardzo ciekawa forma i styl prezentacji, przedstawienie informacji w interesujący sposób (np. eksponaty)

1 - 4

Poprawność gramatyczna, zasób słownictwa, wymowa (ocena języka przekazu)

Nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe, ubogie słownictwo, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja

Ograniczony zakres struktur gramatycznych, podstawowe słownictwo, błędy językowe, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja

Dosyć urozmaicone struktury gramatyczne, oraz słownictwo, nieliczne błędy językowe, poprawna wymowa z intonacją

Urozmaicone struktury gramatyczne, bogate słownictwo, sporadyczne błędy, wymowa i intonacja poprawna

1 - 4

Koordynacja działań i zespołowość podczas prezentacji (umiejętność współpracy w parze, zachowanie limitu czasowego)

 Całkowity brak współpracy, chaos w przekazie, prezentacja zdecydowanie za krótka bądź za długa

Dominacja jednej osoby, mała kolektywność, prezentacja za krótka bądź za długa

Dobra współorganizacja pracy przy prezentacji, równomierne rozłożenie „sił”, nieznaczne przekroczenie limitu czasowego 

Bardzo dobra współpraca pary, ciekawy, nie schematyczny podział przy prezentowaniu materiału, widoczne zaangażowanie dwójki uczniów poparte dużą pewnością siebie, zachowanie limitu czasowego

1 - 4

Przekaz ustny (styl, forma wypowiedzi, jej płynność)

Prezentacja odczytana z kartki bądź ekranu, za cicho i/lub za szybko, niewyraźnie, brak kontaktu wzrokowego

Prezentacja w połowie odczytana, za cicho, sporadyczny kontakt wzrokowy

Sporadyczne posługiwanie się kartką, przekaz dosyć głośny i wyraźny, kontakt wzrokowy

Głośny, wyraźny przekaz,  bez użycia kartki, zachowany kontakt wzrokowy

1 - 4

 

 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

CELUJĄCA

20 - 19

BARDZO DOBRA

18 – 17

DOBRA

16 – 15

DOSTATECZNA

14 – 12

DOPUSZCZAJĄCA

11 – 10

NIEDOSTATECZNA

9 – 0


Zakończenie
 

Celem Waszego projektu  było wyszukanie informacji na temat znanych biologów i chemików, a następnie zaprezentowanie zebranych informacji w formie ustnej. Po wykonaniu tego zadania oraz odpowiedzeniu na przygotowane przez Was pytania powinniście mieć szerszą wiedzę na temat życia i dokonań najznamienitszych postaci z dziedzin biologii i chemii.

 

Do góry